Posted onImport Preset vào trong Lightroom Classic 2019. Giúp chép preset đang có vào lightroom. Mỗi cách có ưu điểm riêng, tùy nhu cầu mà bạn sử dụng cho hợp lý

Tham khảo bài viết:

#Preset #LightroomPreset #ImportPreset #KieuTruong

✡ Website: www.kieutruong.com
✡ Facebook:
✡ Group:
✡ Pages:
✡ Email: kieutruongphoto@gmail.com

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

10 Replies to “Import Preset vào trong Lightroom Classic 2019”

  1. lightroom bạn sài bản cũ thì phải chứ bản 2018 2019 thì nó bắt đồng bộ với camera raw

  2. A ơi cho em hỏi sao e làm như a thì nó chỉ hiện file preset nhưng trong file đó ko có hiện preset ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *