Posted onLHS Thứ Năm 17.10.2019: NGÔN HÀNH BẤT NHỨT – Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP
—-
Youtube:
Facebook:
Website: http:/ /www.tinmungchonguoingheo.com
Click vào link dưới đây để đăng ký Kênh Amen Tv:
#AmenTV #TMCNN #GNsP

Nguồn:https://hdwallpaperslovely.com/

2 Replies to “LHS Thứ Năm 17.10.2019: NGÔN HÀNH BẤT NHỨT – Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *